ANBI

Beelsfundatie en ANBI

Stichting Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels registratie kamer van koophandel Brabant te Eindhoven: Fiscaal nummer: 8014.60.670

Staat van baten en lasten 2019 (afgerond op duizenden euro's)

Baten

331

Verhuurresultaat onroerend goed

13

Beleggingsresultaat

318

Lasten

149

Steunverleningen

110

Accountantskosten

13

Algemene en bestuurskosten

26

Financieel resultaat

182

Toelichting:
• Het financieel resultaat is onttrokken aan het vermogen.
• Het bestuur bestaat uit vijf inwonenden vanuit de regio die de functie uitoefenen als vrijwilliger zonder beloning of vaste onkostenvergoeding; verder heeft de stichting geen medewerkers in dienst.

Bestedingen
De stichting blijft actief om met personen (en rechtspersonen) in contact te komen en na te gaan of ondersteuning gewenst en mogelijk is zoals deze past binnen de doelstelling en statuten.
De Belastingdienst heeft de Stichting Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Beelsfundatie

Aanvraag Indienen

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u onder het kopje: “Aanvraag”