ANBI

Beelsfundatie en ANBI

Stichting Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels registratie kamer van koophandel Brabant te Eindhoven: Fiscaal nummer: 8014.60.670

Staat van baten en lasten 2022 (afgerond op duizenden euro's)

Baten

92

Verhuurresultaat onroerend goed

13

Beleggingsresultaat

79

Lasten

242

Steunverleningen

206

Accountantskosten

4

Algemene en bestuurskosten

32

Financieel resultaat

-150

Toelichting:
• Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.

De Beelsfundatie is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Het doel en de activiteiten van de Beelsfundatie dienen voor ten minste 90% het algemeen belang. De Beelsfundatie heeft geen winstoogmerk. De fundatie voldoet aan de eisen voor wat betreft integriteit, beloning voor bestuurders, administratie, publicatie en verantwoording en de administrateurs (bestuurders) hebben geen zeggenschap over het vermogen. Het bestuur bestaat uit vijf inwonenden vanuit de regio die de functie uitoefenen als vrijwilliger zonder beloning of vaste onkostenvergoeding; verder heeft de stichting geen medewerkers in dienst. De Beelsfundatie beschikt over een actueel beleidsplan. In het geval de Beelsfundatie wordt opgeheven wordt het geld dat overblijft besteed aan een ANBI, of als een ANBI met een soortgelijke doelstelling in Nederland niet bestaat, aan een buitenlandse instelling die het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De stichting blijft actief om met personen (en rechtspersonen) in contact te komen en na te gaan of ondersteuning gewenst en mogelijk is zoals deze past binnen de doelstelling en statuten.
De Belastingdienst heeft de Stichting Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Beelsfundatie

Aanvraag Indienen

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u onder het kopje: “Aanvraag”