Beelsfundatie en ANBI

Stichting Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels

Registratie Kamer van Koophandel Brabant te Eindhoven: 8014.60.670

Fiscaal nummer: 8014.60.670

Staat van baten en lasten 2016 (afgerond op duizenden euro’s)

Baten                                                        

262

Verhuurresultaat onroerend goed

14

Beleggingsresultaat

248

Lasten                                                       

145

Steunverleningen

135

Accountantskosten

4

Algemene en bestuurskosten

6

Financieel resultaat                             

117

Toelichting:

  • Het financieel resultaat is toegevoegd aan het vermogen.
  • Het bestuur bestaat uit 5 inwonenden vanuit de regio die de functie uitoefenen als vrijwilliger zonder beloning of vaste onkostenvergoeding; verder heeft de stichting geen medewerkers in dienst.

Bestedingen

De stichting blijft actief om met personen (en rechtspersonen) in contact te komen en na te gaan of ondersteuning gewenst en mogelijk is zoals deze past binnen de doelstelling en statuten.